വിവിധ തസ്തികകളില്‍ കരാര്‍ / ഡപ്യുട്ടേഷന്‍ വ്യവസ്ഥയില്‍ നിയമനം – ഇന്റര്‍വ്യൂ തിയതിയില്‍ ഭേദഗതി

Posted on Friday, September 22, 2017

വിവിധ തസ്തികകളില്‍ കരാര്‍ / ഡപ്യുട്ടേഷന്‍ വ്യവസ്ഥയില്‍ നിയമനം – ഇന്റര്‍വ്യൂ തിയതിയില്‍ ഭേദഗതി