സമ്പൂര്‍ണ പാര്‍പ്പിട സുരക്ഷാ പദ്ധതി –വകുപ്പ് തല പദ്ധതികളുടെ സംയോജനം –ഉത്തരവ്