സമ്പൂര്‍ണ പാര്‍പ്പിട സുരക്ഷാ പദ്ധതി –ഭവന സമുച്ചയങ്ങള്‍ക്ക് ഭരണാനുമതി –ഉത്തരവ്