സമ്പൂര്‍ണ പാര്‍പ്പിട സുരക്ഷാ പദ്ധതി –ഭവന സമുച്ചയങ്ങളുടെ നിര്‍മാണ ചുമതല ഏജന്‍സികളെ ഏല്‍പ്പിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് –ഉത്തരവ്