ലൈഫ് മിഷൻ ഭവനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം -ഫണ്ട് വകയിരുത്തലും നിർവഹണവും സ്‌പഷ്‌ടീകരണം സംബന്ധിച്ച്