പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് - ലൈഫ് മിഷൻ - നോഡൽ ഓഫീസറെ നിയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്റ്ററുടെ ഉത്തരവ്