ലൈഫ് മിഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി ജീവനക്കാരെ ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍/മള്‍ട്ടി ടാസ്ക് പേര്‍സണ്‍ തസ്തികയില്‍ കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമിച്ച ഉത്തരവ്