2018 - 19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ലൈഫ് മിഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി നടത്തിയ യോഗത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

Posted on Saturday, January 27, 2018

2018 - 19  സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ലൈഫ് മിഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി നടത്തിയ യോഗത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ