ലൈഫ് മിഷന്‍ -ഭവന സമുച്ചയങ്ങളുടെ നിര്‍മാണം –സംസ്ഥാന തല സാങ്കേതിക കമ്മിറ്റി രൂപീകരണം