ലൈഫ് മിഷന് വേണ്ടി MIS ‍ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇ-ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുന്നു