പണി പൂർത്തീകരിക്കാത്ത വീടുകളുടെ പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട് 28.02.2018

                                                                                         പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട്

 
Previous Progress Total
Sl No DistrictName No Basement Basement Lintel Roof Basement Lintel Roof Completed Total
1 തിരുവനന്തപുരം 478 1254 1373 2499 101 218 136 588 6651
2 കൊല്ലം 721 1439 1212 510 118 299 212 344 4857
3 പത്തനംതിട്ട 87 387 436 100 47 107 30 282 1476
4 ആലപ്പുഴ 333 694 589 490 180 288 215 492 3282
5 കോട്ടയം 260 481 315 161 77 117 91 197 1700
6 ഇടുക്കി 492 1089 1122 1326 30 68 84 263 4475
7 എറണാകുളം 106 301 245 116 41 115 61 276 1261
8 തൃശ്ശൂര്‍ 783 1353 1058 768 166 291 183 227 4830
9 പാലക്കാട് 408 1823 2543 3753 58 259 315 322 9483
10 മലപ്പുറം 267 756 951 347 118 258 167 401 3265
11 കോഴിക്കോട് 543 1422 1909 1305 103 400 504 1557 7745
12 വയനാട് 1461 2147 1662 3482 61 137 169 695 9817
13 കണ്ണൂര്‍ 230 532 848 711 50 221 160 320 3072
14 കാസര്‍ഗോഡ് 77 661 1154 304 32 175 161 677 3241
Grand Total 6246 14339 15417 15872 1182 2953 2488 6641 65155