പുതിയ ഭവനങ്ങൾ 2050 (നഗരങ്ങളിൽ -2040 ,ഗ്രാമങ്ങളിൽ 10 ) പൂർത്തീകരിച്ചു