ലൈഫ് ൻറെ ബില്ലുകൾ ട്രഷറി നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി