കാസർകോട് ,കൊല്ലം എന്നീ ജില്ലകളിലെ ഭവന സമുച്ചയങ്ങളുടെ നിർമാണം സംബന്ധിച്ച ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു

കാസർകോട് ,കൊല്ലം എന്നീ ജില്ലകളിലെ ഭവന സമുച്ചയങ്ങളുടെ നിർമാണം സംബന്ധിച്ച ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു