ലൈഫ് മിഷൻ ജില്ലാകോ-ഓർഡിനേറ്റർ (ജില്ലാതലം) ഡെപ്പ്യൂട്ടെഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു .

ലൈഫ് മിഷൻ ജില്ലാകോ-ഓർഡിനേറ്റർ  (ജില്ലാതലം) ഡെപ്പ്യൂട്ടെഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു .