പൂർത്തീകരിക്കാത്ത വീടുകളുടെ പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട് - ജില്ല തിരിച്ച് - 25.07.2018