പൂര്‍ത്തീകരിക്കാത്ത ഭവനങ്ങളുടെ പൂര്‍ത്തീകരണം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വെബ്സൈറ്റ് തുറന്ന് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

Posted on Monday, September 25, 2017

പൂര്‍ത്തീകരിക്കാത്ത ഭവനങ്ങളുടെ പൂര്‍ത്തീകരണത്തിന് വിവരശേഖരണത്തിനുള്ള www.lifephase1.org എന്ന വെബ്സൈറ്റ് 25/09/2017 തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 12.00 വരെ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി തുറന്ന് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ചീഫ് എക്സിക്യുട്ടീവ് ഓഫീസര്‍
ലൈഫ് മിഷന്‍