100 ദിവസങ്ങൾ 100 പദ്ധതികൾ - ലൈഫ്‌ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 25000 ഭവനങ്ങ ളുടെ പൂര്‍ത്തീകരണം

Posted on Thursday, December 17, 2020

100 ദിവസങ്ങൾ 100 പദ്ധതികൾ - ലൈഫ്‌ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 25000 ഭവനങ്ങ ളുടെ പൂര്‍ത്തീകരണം