രണ്ടരലക്ഷം വീടുകളുടെ പൂർത്തീകരണ പ്രഖ്യാപനവും തദ്ദേശ സ്ഥാപനതല ഗുണഭോക്തൃ സംഗമം, അദാലത്ത് എന്നിവയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനവും

Posted on Thursday, January 21, 2021

രണ്ടരലക്ഷം വീടുകളുടെ പൂർത്തീകരണ പ്രഖ്യാപനവും തദ്ദേശ സ്ഥാപനതല ഗുണഭോക്തൃ സംഗമം, അദാലത്ത്എന്നിവയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനവും
2021 ജനുവരി 28, വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10.30