വീടിന്‌ ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ വിട്ടുപോയ വീടില്ലാത്ത അര്‍ഹരായ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കു വീടിന്‌ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ 20/02/2021-വരെ അവസരം

Posted on Friday, February 12, 2021

സാന്ത്വനം സുര്‍ശം അദാലത്തില്‍ 23/09/2020- നകം വീടിന്‌ അപേക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയാതെപോയ ചില ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷകള്‍ ലഭിച്ചതായി ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടി്ടുണ്ട്‌. ടി സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത്‌  23/09/2020- നുള്ളില്‍ വീടിന്‌ ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ വിട്ടുപോയ വീടില്ലാത്ത അര്‍ഹരായ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കു വീടിന്‌ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ 20/02/2021-വരെ അവസരം നല്‍കി ഉത്തരവ്‌ പൂറപ്പെട്ടുവിക്കുന്നു.