100 ദിന കർമ്മപരിപാടിയുമായ ബന്ധപ്പെട്ട് പൂർത്തീകരിച്ച 20,314 വീടുകളുടെ വിവരം