ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിത ഗുണഭോക്തക്കളുടെ വിശദാംശ പരിശോധനയും അധിക വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കലും  അപ്രൂവലും സെപ്തംബര്‍ 30നു മുന്‍പ്  പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്

Posted on Friday, September 7, 2018

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിത ഗുണഭോക്തക്കളുടെ വിശദാംശ പരിശോധനയും അധിക വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കലും  അപ്രൂവലും(ഭാഗം2)സെപ്തംബര്‍ 30നു മുന്‍പ്  പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്