ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന സമുച്ചയങ്ങള്‍ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി PMC കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായുള്ള ഇ-ടെണ്ടർ നോട്ടീസ്