ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വാർഡ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ MIS ൽ ജൂൺ 30 നകം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്