തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്‌ ലൈഫ്‌ മിഷന്‍, ശ്രീ. വിപിന്‍, S / ഠ രവീന്ദ്രന്‍, വരമ്പനത്ത്‌,എന്നയാള്‍ക്ക്‌ ലൈഫ്‌ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി വീട്‌ നല്‍കുന്നതിന്‌ അനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവ്‌ പൂറപ്പെട്ടവിക്കുന്നു.

Posted on Monday, June 28, 2021

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്‌ ലൈഫ്‌ മിഷന്‍, ശ്രീ. വിപിന്‍, S / ഠ രവീന്ദ്രന്‍, വരമ്പനത്ത്‌,എന്നയാള്‍ക്ക്‌ ലൈഫ്‌ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി വീട്‌ നല്‍കുന്നതിന്‌ അനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവ്‌ പൂറപ്പെട്ടവിക്കുന്നു.