വിവരാവകാശം

സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ:-
അനിൽകുമാർ കെ
സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ, ലൈഫ്മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസ്,
നവകേരളം കർമ്മപദ്ധതി, മൂന്നാം നില, ബിഎസ്എൻഎൽ ഭവൻ,
ഉപ്പളം റോഡ്, സ്റ്റാച്യു, തിരുവനന്തപുരം-695001.
 
 
അപ്പീൽ അതോറിറ്റി

നെൽസൺ ജെ
ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ (പ്രോഗ്രാം മാനേജർ - ഫിനാൻസ്)
ലൈഫ്മിഷൻ സംസ്ഥാന ഓഫീസ്, നവകേരളം കർമ്മപദ്ധതി,
മൂന്നാം നില, BSNL ഭവൻ, ഉപ്പളം റോഡ്,
സ്റ്റാച്യു, തിരുവനന്തപുരം-695001