ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ പുതിയവീടുകൾക്കായുള്ള 12 മാതൃകാ പ്ലാനുകൾ