ലൈഫ് മിഷൻ- രണ്ടാം ഘട്ടം -ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതർക്ക് ഭവനനിർമ്മാണം - പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട് - 16.12.2021