ലൈഫ് മിഷൻ - മൂന്നാം ഘട്ടം - ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ പുനരധിവാസം -ഭൂമി വാങ്ങിവന്ന ഗുണഭോകതാക്കളുടെ ഭവനനിർമ്മാണം - പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട് - 16.12.2021

Posted on Monday, December 20, 2021

ലൈഫ് മിഷൻ - മൂന്നാം ഘട്ടം - ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ പുനരധിവാസം -ഭൂമി വാങ്ങിവന്ന ഗുണഭോകതാക്കളുടെ ഭവനനിർമ്മാണം - പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട്  - 16.12.2021