ശ്രീ.ഹാരിസ്.പി, പാലക്കൽ ഹൗസ്, പൈങ്കണ്ണൂർ, കുറ്റിപ്പുറം, മലപ്പുറം പ്രത്യേക കേസായി പരിഗണിച്ച്, ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രത്യേക അനുമതി നൽകി - ഉത്തരവ്

Posted on Friday, November 18, 2022

ശ്രീ.ഹാരിസ്.പി, പാലക്കൽ ഹൗസ്, പൈങ്കണ്ണൂർ, കുറ്റിപ്പുറം, മലപ്പുറം  പ്രത്യേക കേസായി പരിഗണിച്ച്, ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രത്യേക അനുമതി നൽകി - ഉത്തരവ്