100 ദിന കർമ്മപരിപാടിയുമായ ബന്ധപ്പെട്ട് 41,485 കരാർ പൂർത്തീകരണവിവരം