ലൈഫ് മിഷൻ - ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതരുടെ ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി ത്രിതലപഞ്ചായത്തുകള്‍ നീക്കിവയ്ക്കേണ്ട പദ്ധതി വിഹിതത്തിലെ അനുപാതം നിശ്ചയിക്കുന്നത് - നിർദ്ദേശം - സംബന്ധിച്ച്