അപ്പാര്‍ട്ട് മെന്റ് കോംപ്ലക്സ് നിര്‍മാണം – ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

Posted on Saturday, July 21, 2018

അപ്പാര്‍ട്ട് മെന്റ്  കോംപ്ലക്സ് നിര്‍മാണം – ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം 

The Chief Executive Officer invites bids from Government accredited Project Management Consultancy Agencies vide GO( P) No.95/2017/Fin dated 25/7/2017 for the construction of Apartment complexes