26.06.2019-ല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ എട്ടാമത് ലൈഫ് മിഷൻ എസ്.എല്‍.ഇ.സിയുടെ തീരുമാനം