ലൈഫ് മിഷൻ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വൻ വിലക്കുറവിൽ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ