Plantation Labourers as Beneficiaries After the First Appeal as on 01 Nov 17

തോട്ടംതൊഴിലാളികൾ ആയ   ഗുണഭോക്താക്കൾ (as on 01 -11 -2017 )   
ജില്ല   ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതർ   ഭൂമിയുള്ള  ഭവനരഹിതർ   ആകെ  
CSp¡n  4668 1114 5782
hb\mSv  584 374 958
sImÃw  731 100 831
]me¡mSv  596 193 789
XrÈqÀ  463 102 565
tIm«bw  217 63 280
]¯\wXn«  200 60 260
FdWmIpfw  203 57 260
Xncph\´]pcw  165 65 230
ae¸pറം 69 47 116
Be¸pg  46 44 90
tImgnt¡mSv  54 27 81
ImkÀtKmUv  32 33 65
I®qÀ  14 12 26
ആകെ   8042 2291 10333