Beneficiaries with Risk Factors as on 03 Nov 17

ക്ലേശഘടകങ്ങളിൽ  ഉൾപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം ( as on 03 Nov 17 )
ജില്ല   ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതർ   ഭൂമിയുള്ള  ഭവനരഹിതർ   ആകെ  
Xncph\´]pcw  11639 6365 18004
sImÃw  7753 2677 10430
XrÈqÀ  6184 2008 8192
]me¡mSv  4780 3296 8076
FdWmIpfw  5985 1955 7940
ae¸pറം 3447 2223 5670
Be¸pg  3281 2347 5628
tImgnt¡mSv  3135 2292 5427
CSp¡n  2273 2050 4323
tIm«bw  2522 1228 3750
ImkÀtKmUv  1702 1260 2962
I®qÀ  1734 1099 2833
hb\mSv  962 840 1802
]¯\wXn«  953 556 1509
ആകെ   56350 30196 86546