പണി പൂർത്തീകരിക്കാത്ത വീടുകളുടെ പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട് 01.03.2018

                                                                           പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട്   

  Previous Progress Total
Sl No DistrictName No Basement Basement Lintel Roof Basement Lintel Roof Completed Total
1 തിരുവനന്തപുരം 448 1152 1241 2022 101 220 135 1285 6604
2 കൊല്ലം 684 1377 1184 508 117 305 205 361 4741
3 പത്തനംതിട്ട 82 371 404 97 49 109 26 332 1470
4 ആലപ്പുഴ 329 674 576 457 177 305 224 533 3275
5 കോട്ടയം 253 470 309 163 74 117 88 202 1676
6 ഇടുക്കി 464 1063 1095 1324 44 86 94 295 4465
7 എറണാകുളം 81 279 239 109 45 121 63 285 1222
8 തൃശ്ശൂര്‍ 578 1166 909 479 164 311 173 270 4050
9 പാലക്കാട് 373 1720 2470 3744 57 303 348 349 9364
10 മലപ്പുറം 266 749 950 347 118 261 167 403 3261
11 കോഴിക്കോട് 523 1391 1872 1271 104 425 536 1610 7732
12 വയനാട് 1438 1966 1639 3485 63 148 358 720 9817
13 കണ്ണൂര്‍ 213 485 813 699 48 218 144 347 2967
14 കാസര്‍ഗോഡ് 71 640 1140 298 33 175 160 691 3208
Grand Total 5803 13503 14841 15003 1194 3104 2721 7683 63852