നവകേരളം കർമ്മ പദ്ധതി യോഗതീരുമാനം- 21.10.2016- 1st SLEC- CS