നവകേരളം കർമ്മ പദ്ധതി യോഗതീരുമാനം- 24.10.2016- 2nd SLEC- CS