നവകേരളം കർമ്മ പദ്ധതി യോഗതീരുമാനം- 28.04.2017- 8th SLEC- CS