ബഹു : മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ 07.02.2017 -ൽ കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ യോഗത്തിന്റെ മിനിട്ട്സ്