ബഹു : തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ 18.08.2017 -ൽ കൂടിയ യോഗത്തിലെ തീരുമാനങ്ങൾ