തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകപ്പ്‌-ലൈഫ്‌ മിഷന്‍-പെരിന്തല്‍മണ്ണ നഗരസഭ- ഭവന സമുച്ചയം നിര്‍മ്മാണം- 6.89 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു നല്‍കി ഉത്തരവ്‌ പൂറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നു.

Posted on Monday, June 28, 2021

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകപ്പ്‌-ലൈഫ്‌ മിഷന്‍-പെരിന്തല്‍മണ്ണ നഗരസഭ- ഭവന സമുച്ചയം നിര്‍മ്മാണം- 6.89 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു നല്‍കി ഉത്തരവ്‌ പൂറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നു.