തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്‌ - ലൈഫ്‌ ഭവന പദ്ധതി - ശ്രീ ശ്രീധരന്‍, ശ്രീ. ശിവദാസന്‍ , ശ്രീമതി. രത്നാമണി എന്നിവര്‍ക്ക്‌ ഭവന നിര്‍മ്മാണത്തിനുള്ള പ്രത്യേകാനുമതി നല്‍കി

Posted on Monday, June 28, 2021

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്‌ - ലൈഫ്‌ ഭവന പദ്ധതി - ശ്രീ ശ്രീധരന്‍, ശ്രീ. ശിവദാസന്‍ , ശ്രീമതി. രത്നാമണി എന്നിവര്‍ക്ക്‌ ഭവന നിര്‍മ്മാണത്തിനുള്ള പ്രത്യേകാനുമതി നല്‍കി