തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകപ്പ്‌-തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയില്‍ രാജവെമ്പാലയുടെ കടിയേറ്റ്‌ മരണമടഞ്ഞ മൃഗശാലാ ജീവനക്കാരന്‍ ശ്രീ ഹര്‍ഷാദിന്റെ കുടുംബത്തിന്‌ ലൈഫ്‌ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി വീട്‌ വച്ചു നല്‍കുന്നതിന്‌ അനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവ്‌ പൂറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നു.

Posted on Monday, July 12, 2021

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകപ്പ്‌-തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയില്‍ രാജവെമ്പാലയുടെ കടിയേറ്റ്‌ മരണമടഞ്ഞ മൃഗശാലാ ജീവനക്കാരന്‍ ശ്രീ ഹര്‍ഷാദിന്റെ കുടുംബത്തിന്‌ ലൈഫ്‌ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി വീട്‌ വച്ചു നല്‍കുന്നതിന്‌ അനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവ്‌ പൂറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നു.