തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് -ലൈഫ് മിഷൻ കുടുംബ സംഗമവും അദാലത്തും നടത്തുന്നതിന് തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ധനസഹായം -യഥേഷ്ടനുമതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു