ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ പുനരധിവാസം -ഗുണഭോകതാക്കൾക്ക് സ്വന്തമായി ഭൂമി ആർജിക്കുന്നതിനും ഭവനനിർമാണത്തിനുമുള്ള ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

Posted on Friday, March 13, 2020

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ പുനരധിവാസം -ഗുണഭോകതാക്കൾക്ക് സ്വന്തമായി ഭൂമി ആർജിക്കുന്നതിനും ഭവനനിർമാണത്തിനുമുള്ള ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു