രണ്ടാം ഘട്ടം - ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതർ -പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട്