പത്തനംതിട്ട ലൈഫ് ഇലന്തൂർ ബ്ലോക്കിലെ കോഴഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 5-ാം വാർഡിലെ ശ്രീ.ഗോപിയുടെ വീടിന്റെ താക്കോൽദാനവും പാലുകാച്ച് ചടങ്ങും ബഹു. രാജ്യസഭാ ഉപാധ്യക്ഷൻ പ്രഫ. പി ജെ കുര്യൻ നിർവഹിച്ചു. 29. 4. 18

Posted on Monday, April 30, 2018

പത്തനംതിട്ട ലൈഫ് ഇലന്തൂർ ബ്ലോക്കിലെ കോഴഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 5-ാം വാർഡിലെ ശ്രീ.ഗോപിയുടെ വീടിന്റെ താക്കോൽദാനവും പാലുകാച്ച് ചടങ്ങും ബഹു. രാജ്യസഭാ ഉപാധ്യക്ഷൻ പ്രഫ. പി ജെ കുര്യൻ നിർവഹിച്ചു. 29. 4. 18